One Shot #1092

Mamiya 6MF • 50mm • T-Max 400 in Ultrafin T-PlusMamiya 6MF • 50mm • T-Max 400 in Ultrafin T-Plus

One Shot #1087

Rolleiflex 2.8F • Ilford Delta 100 in Ultrafin T-PlusRolleiflex 2.8F • Ilford Delta 100 in Ultrafin T-Plus

One Shot #1086

Rolleiflex 2.8F • Ilford Delta 100 in Ultrafin T-PlusRolleiflex 2.8F • Ilford Delta 100 in Ultrafin T-Plus