One Shot #1000

MTUxMTk2NTA4Mg.jpg

Sony RX100 Mk3