One Shot #1014

Mamiya 6MF • 75mm • Kodak Portra 160NCMamiya 6MF • 75mm • Kodak Portra 160NC

Vilsalpsee – Tyrol – Austria